سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه مفید 
عضو هیئت علمی 
1377/07/01 
 
علمی، اجرایی 
همکاری 
دفتر تبلیغات اسلامی 
مبلغ اعزامی به کشور زامبیا 
 
 
تبلیغی(به مدت 3 ماه) 
تدریس 
دانشگاه مفيد 
مدرس 
 
ادامه دارد 
حقوق تجارت 1 و 2 و 3 
تدریس 
دانشگاه مفيد 
مدرس 
 
 
زبان عمومي، حقوق مدني 
تدریس 
دانشگاه مفيد 
مدرس 
 
ادامه دارد 
آئين دادرسي مدني، حقوق بيمه