تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1376 
حقوق خصوصی 
دانشگاه تهران 
 
لیسانس 
1374 
حقوق 
دانشگاه مفید 
0.00 
دکترا 
 
حقوق خصوصی 
دانشگاه تهران 
0.00 
خارج