جدول اعتبار اقرار مدنی در دادگاه ، آثار آن در فقه و حقوق ایران
46 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
تاریخ دفاع: 1383
نام استاد/نام دانشجو : میثم خدری